ወግዓዊ መግለጺ ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት

6-1-2019 farajat 46

ኣብ መፋርቅ 2018 ከም መንእሰያት መጠን፡ካብ ዜተፈላለየ ከተማታትን መዓስከር ስዯተኛታት ሱዲንን ህዜብናን ሃገርናን ንምዴሓን ሃገራዊ ሓላፍነት ተሰኪምና ብግብሪ ክንፍጽም ዗ዴሊ ምቕርራብ ገይርና፡ ጎነጻዊ ኣገባብ ቓልሲ ከነካይዴ ግዜያዊት መሪሕነት መሪጽና ከምዜነበርና ንህዜብና ብወግዓዊ መግለጺ ከምዜሓበርና ናይ ትማሊ ተ዗ኩሮ እዩ። ማዕረ ማዕሪኡ እዉን ወትሃዯራውን ፖለቲካውን ተሞኩሮ ዗ለዎም ሙኩራት ሓርበኛት ኣሕዋትና ክሕግዘና ጻውዒት ኣቕሪብና ነይርና። ኣብ እዙ ሕጂ […]

The post ወግዓዊ መግለጺ ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት appeared first on Farajat English Page.

Read The Rest at farajat

Comments

Loading...
Please Insert Your Name Please Insert Your E-Mail Please Write Your Comment Error Happened

Archive